Algemene Voorwaarden
JEKADU. Weverstraat 133 6921GD Duiven KvK-nummer 09222312.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers aan JEKADU.
1. JEKADU is de handelsnaam van JEKADU Webdesign en Computertraining Duiven.
2. Alle opdrachten worden, met volledige terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door c.q. namens JEKADU.
3. De kosten van de uitvoering van de opdracht door JEKADU omvatten het honorarium en de verschotten.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de opdracht geldend uurtarief (exclusief BTW). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is JEKADU bevoegd om ook tijdens de opdracht het tarief te wijzigen.
5. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door JEKADU ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald. Het betreft onder meer kosten zoals onderzoekskosten, pilotkosten, storingskosten, reiskosten, kosten van uittreksels, vertalingen en deskundigen kosten voor opgevraagde informatie en kosten van ingeschakelde adviseur(s). Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium.
6. De verschuldigde honoraria, verschotten en andere door te belasten kosten worden door tussentijdse en einddeclaraties in rekening gebracht. JEKADU kan van de opdrachtgever een voorschot betaling verlangen, alvorens de opgedragen werkzaamheden te starten. Betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie.
7. De betalingstermijn bedraagt, behoudens indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, veertien dagen na dagtekening van de factuur, waarna bij gebreke van betaling een contractuele rente van 1 % per maand verschuldigd zal zijn. Indien na eerste herinnering of aanmaning geen volledige betaling volgt, wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van buitengerechtelijke kosten welke 15 % van de hoofdsom zullen bedragen met een minimum van € 100,00. Voorschotdeclaraties dienen onverwijld te worden voldaan.
8. Indien opdrachtgever een aan hem verzonden declaratie niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is hij automatisch in gebreke, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. JEKADU is dan - nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld- gerechtigd onmiddellijk al haar werkzaamheden ten behoeve van betrokken opdrachtgever op te schorten totdat het bedrag der declaratie is voldaan of te staken, zonder dat zij daardoor op enigerwijze jegens opdrachtgever schadeplichtig is.
9. Indien de opdracht aan JEKADU wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
10. De keuze van de door JEKADU in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. JEKADU is daarbij bevoegd door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van JEKADU voor onverhoopte tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derde is uitgesloten.
11.1 Indien aansprakelijkheid van een derde partij komt vast te staan, dan zal JEKADU alle kosten verbonden aan de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever bij de betreffende aansprakelijke partij in rekening brengen. Dit zal gebeuren op basis van de tariefafspraken die door JEKADU met de opdrachtgever zijn of zullen worden gemaakt en welke zoveel mogelijk zullen worden afgestemd met de aansprakelijke partij. Uitgangspunt daarbij is het tarief dat krachtens artikel 11.3 normaliter wordt gehanteerd voor zaken als de onderhavige. Indien geen uitdrukkelijke tariefafspraken met de opdrachtgever zijn gemaakt zijn de in art. 11.3 bedoelde tarieven van toepassing.
11.2 Indien de opdrachtgever de opdracht vroegtijdig intrekt en op dat moment niet alle kosten van JEKADU zijn voldaan, de kosten van honorarium, van door laatstgenoemde ingeschakelde derden en verschotten c.a. daaronder begrepen, dan is de opdrachtgever gehouden om die kosten binnen twee weken na facturering daarvan door JEKADU aan deze te voldoen, behoudens voor het geval dat de aansprakelijke partij zich bereid verklaart de betreffende kosten binnen de aangegeven termijn te voldoen.
11.3 Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de opdrachtgever gehouden alle tot dat moment door JEKADU gemaakte, hiervoor onder 11.2 omschreven en bedoelde kosten, te vergoeden en wel op basis van het door JEKADU voor soortgelijke zaken gebruikelijk gehanteerde tarief. Per 1 januari 2012 bedraagt dat tarief € 120.00 per uur, exclusief 6% kantoorkosten en exclusief omzetbelasting. Dit tarief kan te allen tijde worden aangepast.
11.4 Indien blijkt dat er geen werkzaamheden aanvaard kunnen worden is JEKADU bevoegd om de werkzaamheden, na voorafgaande mededeling aan de opdrachtgever, te staken zonder enige aansprakelijkheid. De opdrachtgever is in dat geval geen kosten ter zake van honorarium aan JEKADU verschuldigd. Wel is de opdrachtgever eventueel gemaakte kosten voor de behandeling van de zaak verschuldigd, zoals verschotten en andere externe kosten.
11.5 Indien blijkt dat er geen werkzaamheden aanvaard kunnen worden kunnen partijen evenwel ook overeenkomen dat JEKADU de werkzaamheden voor de opdrachtgever zal voortzetten op basis van een nader overeen te komen financiƫle vergoeding. In dat geval geldt de opdracht als een opdracht op basis van de betreffende afspraken inzake vergoeding.
12. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen, testen) geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart JEKADU tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
13. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de JEKADU voor hem verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen, testen) aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens JEKADU gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
14. Iedere aansprakelijkheid van JEKADU dan wel van haar besturend vennoten is beperkt tot 50% van het bedrag dat in het desbetreffende geval voor de zaak welke het betreft aan opdrachtgever in rekening is gebracht en met een maximum van € 1.000,00. Iedere aanspraak jegens werknemers, personen waarmee JEKADU een samenwerkingsverband heeft gesloten of personen welke door JEKADU bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden zijn ingeschakeld is uitgesloten. Iedere aanspraak jegens JEKADU vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
15. Behoudens voor zover uit de wet anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. JEKADU zal geen dossiers of stukken uit dossiers ten behoeve van opdrachtgever bewaren na het einde van de opdracht.
16. Op de rechtsverhouding tussen JEKADU en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van JEKADU, haar eventuele vennoten en de bestuurders en de voor JEKADU, werkzame personen. Niet alleen zij maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen, evenals hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden.
18. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden. JEKADU behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, welke wijzigingen onmiddellijk ingaan.

 

Vragen
Als u nog vragen heeft over onze Algemene Voorwaarden, neemt u dan contact op met JEKADU via:
e-mail: info@jekadu.nl  .

   


welkom welkom welkom